sondmk header
รู้จักกับ Registry ไขความลับ Windows

Registry

Registry คืออะไร ?

Registry คือฐานข้อมูลส่วนกลางที่วินโดวส์ใช้เพื่อเก็บค่าทุกอย่างของวินโดวส์ และโปรแกรมทั้งหมดที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่เก็บอยู่ในเครื่องจะมีตั้งแต่ค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ไปจนถึงซอฟท์แวร์ทั้งหมด รวมถึงค่าsettingของผู้ใช้แต่ละคน เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือติดตั้งโปรแกรมใหม่ ข้อมูลในRegistry จะถูกเรียกใช้และแก้ไขค่าต่างๆตามไปด้วย

ข้อควรรู้ในการใช้งาน Registry

ก่อนแก้ไข Registry ต้องปิดโปรแกรมก่อนทุกครั้ง

ตัวเล็ก - ตัวใหญ่ มีค่าเท่ากัน

เมื่อค่าเป็นตัวเลข ชนิดของค่าสมารถปรับเปลี่ยนได้

อย่าเผลอกดปุ่ม Space Bar

ลบแล้วลบเลย เอาคืนกลับมาไม่ได้

ไม่มีความปลอดภัย

ง่ายต่อการแก้ไข

เป็นอันตรายต่อ Windows

ถูกแก้ทางได้ง่าย

โครงสร้างข้อมูลใน Registry

โครงสร้างของ Registry จะประกอบไปด้วยกลุ่มของ Root Keys จำนวน 5 กลุ่มด้วยกัน เรียกรวมๆว่า Registry Hive (H)
แต่ละคีย์หลัก เรียกว่า Root Keys จะมีคีย์ย่อยแตกไปอีกมากมาย เป็นต้น

กลุ่มที่ 1 HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR)

เป็นคีย์ของข้อมูลที่เชื่อมโยงไปยังนามสกุลของไฟล์ต่างๆ

กลุ่มที่ 2 HKEY_CURRENT_USER (HKCU)

เป็นคีย์ที่เก็บข้อมูลผู้ใช้งานที่กำลัง Logon อยู่ในขณะนั้น

กลุ่มที่ 3 HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM)

เป็นคีย์ที่เก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ข้อมูลที่อยู่ในคีย์หลักนี้คือข้อมูลของฮาร์ดแวร์แต่ละชิ้น ตลอดจนข้อมูลการตั้งค่าของระบบ Windows

กลุ่มที่ 4 HKEY_USERS (HKU)

เป็นคีย์ที่เก็บข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดที่ Logon เข้าใช้ Windows ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าต่างๆของ Windows

กลุ่มที่ 5 HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC)

เป็นคีย์ที่เก็บข้อมูลการตั้งค่าของฮาร์ดแวร์ต่างๆ ที่จะทำงานเมื่อ Windows เริ่มบูตระบบขึ้นมา

รูปแบบข้อมูลใน Registry

คีย์ต่างๆที่อยู่ใน Registry ประกอบด้วยข้อมูลมากมาย ดั้งนี้
key เป็นการสร้างคีย์ย่อยถัดจากคีย์ที่กำลังเปิดอยู่
String Value เป็นข้อมูลประเภทตัวอักษรธรรมดา มักใช้เก็บข้อมูลที่แสดงเป็นข้อความในโปรแกรมต่างๆ (Type: REG_SZ)
Binary Value เป็นข้อมูลประเภท Binary ซึ่งเป็นเลขฐานสอง แต่จะแสดงค่าในหน้าต่าง Registry Editor เป็นเลขฐานสิบหก (Type: REG_BINARY)
DWORD (32bit) Value เป็นข้อมูลแบบ Double Word ที่ถูกจำกัดไว้ด้วยความยาวของข้อมูลเพียง 32 บิต (พิมพ์เป็นเลขฐานสิบหกได้มากสุด 8 ตัว) 8x4=32bit (Type: REG_DWORD)
QWORD (64bit) Value จะมีลักษณะเหมือนกันกับ DWORD แต่จะใส่ข้อมูลเลขฐานสิบหกได้มากถึง 16 ตัว (8*2=16) 16x4=64bit (Type: REG_QWORD)
Multi-String Value เป็นการเก็บข้อมูลตัวอักษรเหมือนกันกับ String Value แต่พิเศษกว่าคือ เก็บข้อมูลได้หลายบรรทัด เป็นต้น (Type: REG_MULTI_SZ)
Expandable String Value เป็นการเก็บข้อมูลตัวอักษรเหมือนกับ String Value แต่พิเศษกว่าคือ สามารถเก็บข้อมูลของตัวแปรที่ระบบจะเรียกใช้งานได้ เช่น %USERNAME% เป็นต้น

การทำงานของ Registry

แแแ

AutoIt กับการเขียนสคริปต์

this text..

Framework

Library


เครื่องมือพัฒนาเว็บการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์


Download SourceCodecopyAllright © 2016 soundmk.com