sondmk header
DOS Operating System

Download Console Dos

https://sourceforge.net/projects/console/files/latest/download

เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง Dos เบื้องต้น

https://www.gotoknow.org/posts/327381
https://www.computerhope.com/msdos.htm#commands
http://rdedu.bpi.ac.th/research/myfile/BPI20160622153237_DosCommand.pdf
		

SEARCH คำสั่งค้นหาไฟล์อย่างรวดเร็ว

dir *.txt //เป็นการค้นหาไฟล์ .txt ทั้งหมดใน Part ปัจจุบัน
dir *.txt /s //เป็นการค้นหาไฟล์ .txt ทั้งหมดใน Drive ปัจจุบัน
dir filename.txt //เป็นการค้นหาร filename.txt
dir filename.txt /s //เป็นการค้นหาร filename.txt ทั้งหมดใน Drive ปัจจุบัน

เมื่อเจอไฟล์แล้ว ให้กดปุ่ม Windows+E เพื่อเปิดหน้าต่าง Explorer ขึ้นมาได้

Options:
/s จะค้นหาเส้นทางของ Folder ทั้งหมดใน Hard Drive
/p จะหยุดการแสดงผลชัวคราวหลังหน้าจอแต่ละข้อความ
		

MOVE คำสั่งย้ายไฟล์

pattle : move partname+filename d:\partname
ex. : move c:\users\goborijung\desktop\file.name d:\foldername
		

COPY คำสั่งคัดลอกไฟล์

Copy เป็นคำสั่งที่ใช้ในกำรคัดลอกไฟล์ จำกไดเร็คทอรีหนึ่งไปยังไดเร็คทอรีที่ต้องกำร คำสั่งนี้มีประโยชน์มำกควรหัดใช้ให้เป็น เพรำะสำมำรถคัดลอกไฟล์ได้ยำมที่ Windows มีปัญหำ
รูปแบบคำสั่ง
COPY [Source] [Destination]
ตัวอย่ำงกำรใช้คำสั่ง
C:\COPY A:README.TXT คัดลอกไฟล์ชื่อ README.TXT จำกไดรว์ A ไปยังไดรว์ C
C:\COPY README.TXT A: คัดลอกไฟล์ชื่อ README.TXT จำกไดรว์ C ไปยังไดรว์ A
C:\INFO\COPY A:*.* คัดลอกไฟล์ทั้งหมดในไดรว์ A ไปยังไดเร็คทอรี INFO ในไดรว์ C
A:\COPY *.* C:INFO คัดลอกไฟล์ทั้งหมดในไดรว์ A ไปยังไดเร็คทอรี INFO ในไดรว์ C
		

XCOPY คำสั่งคัดลอกทั้งไดเร็คทอรีและทั้งหมดในไดเร็คทอรี

XCOPY เป็นคำสั่งที่ใช้ในกำรคัดลอกไฟล์ได้เหมือนคำสั่ง COPY แต่ทำงำนได้เร็วกว่ำ และสำมำรถคัดลอก ได้ทั้งไดเร็คทอรีและไดเร็คทอรีย่อย
รูปแบบคำสั่ง
XCOPY [ต้นทำง] [ปลำยทำง] /S /E
/E ให้คัดลอกไดเร็คทอรีย่อยทั้งหมดรวมถึงไดเร็คทอรีย่อยที่ว่ำงเปล่ำด้วย
/S ให้คัดลอกไดเร็คทอรีย่อยที่ไม่ว่ำงเปล่ำทั้งหมด
ตัวอย่ำงกำรใช้คำสั่ง
C:\>XCOPY BACKUP F: /S /E คัดลอกทุกไฟล์และทุกไดเร็คทอรีย่อย BACKUP ไปไว้ในไดรว์ F
C:\>PRINCE>XCOPY *.VSD A: คัดลอกทุกไฟล์ที่มีนำมสกุล VSD ในไดเร็คทอรี PRINCE ไปที่ไดรว์ A
ข้อควำมแจ้งปัญหำในดอส
ในกำรทำงำนบนดอสบำงครั้งก็เกิดปัญหำได้บ่อย ๆ เหมือนกัน ซึ่งกำรเกิดปัญหำแต่ละครั้งก็จะมีข้อควำมแจ้งให้ทรำบว่ำปัญหำที่เกิดขึ้นนั้น มีสำเหตุจำกอะไร ต่อไปนี้เป็นข้อควำมแจ้งปัญหำที่มักพบได้บ่อย ๆ มีดังนี้
Abort, Retry, Fail ?
จะพบได้ในกำรณีที่ไดรว์ไม่มีแผ่นดิสก์อยุ่แล้วเรียกใช้ข้อมูลจำกไดรว์นั้น กำรแก้ไขก็นำแผ่นดิสก์ที่ต้องกำรใช้มำใส่เข้ำไป
กดปุ่ม < R > (Retry) : กำรทำงำนจะทำต่อจำกงำนที่ค้ำงอยู่ก่อนเกิดควำมผิดพลำด
กดปุ่ม < A > (Abort) : รอรับคำสั่งจะไปอยู่ในไดรว์ที่สั่งงำนล่ำสุด
กดปุ่ม < F > (Fail) : เมื่อต้องกำรยกเลิกกำรทำงำน และเปลี่ยนไดรว์ให
		

Robocopy คำสั่งคัดลอกโฟเดอร์

robocopy C:\tools D:\backup\tools /e
- /e จะบอกให้ robocopy รวมทุก subdirectories รวมถึงโฟลเดอร์ว่างด้วย
- /e จะบอกให้ xcopy copy ทุก subdirectories ในตำแหน่ง source ด้วย รวมถึงทุก directories ว่าง
- /i จะบอกให้ xcopy คาดเดาว่าตำแหน่งปลายทางคือโฟลเดอร์ เลยบังคับให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ตอน copy
- /h เพื่อ copy ไฟล์ที่ถูกซ่อนด้วย
- /mir copy ไฟล์จากต้นทางไปยังปลายทาง และจะลบ สิ่งที่ต้นทางไม่มี (กระจก)
- robocopy จะ copy ไฟล์ระบบและไฟล์ที่ถูกซ่อนโดยอัตโนมัติ และสร้าง directories ใหม่ถ้าไม่มีโฟลเดอร์ปลายทาง
		

DEL (DELETE) คำสั่งลบไฟล์

เป็นคำสั่งที่ใช้ในกำรลบไฟล์ ซึ่งต้องระมัดระวังในกำรใช้คำสั่งนี้ให้มำก
รูปแบบคำสั่ง
DEL [ชื่อไฟล์ที่ต้องกำรลบ]
ตัวอย่ำงกำรใช้คำสั่ง
C:\>DEL BOS.VSD ลบไฟล์ในไดรว์ C ที่ชื่อ BOS.VSD
C:\>PROJECT\DEL JOB.XLS ลบไฟล์ชื่อ JOB.XLS ที่อยู่ในไดเร็คทอรี PROJEC ของไดรว์ C
D:\>DEL *.TXT ลบทุกไฟล์ที่มีนำมสกุล TXT ในไดรว์ D
		

DEL Folder คำสั่งลบโฟเดอร์

rmdir /s folderName
		

REN (RENAME) คำสั่งเปลี่ยนชื่อไฟล์

เป็นคำสั่งที่ใช้ในกำรเปลี่ยนชื่อไฟล์ และส่วนขยำย โดยคำสั่ง REN นี้ไม่สำมำรถใช้เปลี่ยนชื่อไดเร็คทอรีได้
รูปแบบคำสั่ง
REN [ชื่อไฟล์เดิมล [ชื่อไฟล์ใหม่]
ตัวอย่ำงกำรใช้คำสั่ง
C:\REN BOS.DOC ANN.DOC เปลี่ยนชื่อไฟล์ BOS.DOC ในไดรว์ C เป็น ANN.DOC
C:\REN C:\MAYA\BOS.DOC PEE.DOC เปลี่ยนชื่อไฟล์ BOS.DOC ในไดเร็คทอรี MAYA ให้เป็น PEE.DOC
C:\REN A:*.*TEX *.OLD เปลี่ยนส่วนขยำยของไฟล์ชนิด TXT ทุกไฟล์ในไดรว์ A ให้เป็น OLD
		

Framework

Library


เครื่องมือพัฒนาเว็บการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์


Download SourceCodecopyAllright © 2016 soundmk.com